Nezdrženlivé nakupování | Prameny zdraví

Nezdrženlivé nakupování

Bez ohledu na terminologické nejasnosti se pro mnoho lidí jedná o vážný problém. Jeden autor odhaduje výskyt tohoto problému v (německé) populaci na 6,9 % u žen a 6,8 % u mužů. Jiní autoři uvádějí podstatně vyšší výskyt u žen. Objevila se argumentace, že nezdrženlivé nakupování je u mužů často pojímáno jako sběratelství, ale ve skutečnosti se u obou pohlaví jedná o stejný problém.

Nezdrženlivé nakupování

Rubrika: Závislosti | Typ článku: Články

Slovenský autor popsal případ muže původně závislého na drogách. Ten od drog abstinoval, ale začal se chovat návykově ve vztahu ke spotřebnímu zboží. To pak působilo typické ekonomické i vztahové problémy.

Podobně jako u jiných návykových nemocí je i u nezdrženlivého nakupování podstatným příznakem zhoršené sebeovládání, od něhož se pak odvíjejí další problémy.

Typické rysy

Kupování nepotřebných věcí. Nejčastěji se jedná o nakupování oblečení, obuvi, kosmetiky, kompaktních disků, šperků, domácího vybavení. U mužů k tomu navíc přistupuje elektronika, hardware, motoristické vybavení a podobné předměty, poskytující zdání mužnosti.

Nakupování se děje nad rámec finančních možností jedince. S tím souvisejí finanční a jiné problémy. Nakupování, včetně nakupování přes internet, je věnováno neúměrně času. Někteří tají drahé nákupy před příbuznými a širším okolím, aby se vyhnuli jejich negativní reakcí. Nezdrženlivé nakupování často působí problémy ve vztazích nebo v zaměstnání.

Nezdrženlivé nakupování může probíhat kontinuálně, nebo epizodicky, např. v souvislosti s vánočními nákupy, výprodeji. Lidé s tímto problémem paradoxně zboží, po kterém silně bažili, po nákupu nepoužívají. Typický je nutkavý charakter při nakupování a pocit, že člověk musí to či ono získat za každou cenu.

Během nakupování se často objevuje rozechvění a někdy až vzrušení podobné sexuálnímu. Po skončení nákupu se často dostavují úzkostné nebo depresivní rozlady. Časté jsou i pocity viny pro nadměrné utrácení peněz.

U části osob s uvedeným problémem se popisuje souběžný výskyt jiných duševních poruch, jako jsou poruchy nálady a úzkostné stavy. Ve 21 % až 40 % případů se popisuje souběh se zneužíváním návykových látek nebo závislostí na nich. Častý je i souběh s poruchami osobnosti, zejména s osobností obsedantně-kompulzivní.

Běžně je nezdrženlivé nakupování kombinováno s nadměrným věnováním internetu. Postižený pak tráví hodiny studiem recenzí, porovnáváním cen, zjišťováním zkušeností spotřebitelů atd. Přitom je vystavován proudu reklam, což přirozeně jeho bažení a problémy jen zhoršuje.

Příčiny

Tento problém nemá jednu příčinu, ale vzniká jako důsledek vzájemného působení řady příčin na více rovinách. Proto ne vše, co uvádíme dále, má obecnou platnost.

Příčiny týkající se jedince: V literatuře se mimo jiné uvádí psychická deprivace nebo subdeprivace v dětství, sexuální zneužívání v dětství a poruchy v sebehodnocení (nízké sebevědomí, narcismus). Materiální hodnoty jsou na žebříčku hodnot neúměrně vysoko. (Zjistilo se také, že nezdrženlivé nakupování se často objevuje po nasazení léčby pro Parkinsonovu nemoc. To by ukazovalo na možnou souvislost s působením dopaminu.)

S jistou mírou nadsázky lze říci, že jedinec se snaží koupit si sebevědomí, pocit bezpečí a podobné hodnoty. Ty jsou ale neprodejné. Nevyhnutelně se pak dostavuje frustrace, úzkost a deprese.

Příčiny týkající se rodiny: Sem patří rodinná tradice, přeceňování významu hmotných věcí na úkor vztahů a dalších hodnot nemateriální povahy. Zdá se, že nezdrženlivé nakupování je častější u jedinců, jejichž rodiče měli podobný problém, trpěli poruchami nálady nebo zneužívali alkohol či jiné návykové látky.

Příčiny týkající se širší společnosti: Lze např. uvést působení agresivní reklamy. Ta může vlastnění určitých předmětů vydávat za nutnou, nebo dokonce postačující podmínku štěstí, úspěchu a respektu ze strany druhých. Výsledná frustrace pak postiženého nutí začít hledat to správné zboží, s nímž bude trvale šťasten. Není snad třeba zdůrazňovat, že nic takového neexistuje. Lze předpokládat, že tento problém bude rozšířenější ve společnostech, které jednostranně zdůrazňují konzumní způsob života.

Léčba

Používá se kombinace víc postupů, přičemž důraz na určitý z nich závisí na konkrétních potřebách jednotlivců. Následující přehled se do jisté míry překrývá s léčbou patologického hráčství. To je pochopitelné, protože i zde je problémem bludný kruh, kdy návykové chování vede k nezvládanému stresu a problémům v různých oblastech. Ty pak zpětně zhoršují návykové problémy.

Důležité je poskytnutí relevantních informací. To může mít podobu poradenství i psaného návodu. Úlevu přináší už jen to, že se postižený dozví o rozšířenosti problému a o možnostech léčby.

Je třeba si přiznat problém a rozpoznávat bažení. Vyhýbat se rizikovým duševním stavům nebo je zvládat (např. sebelítost, pocity viny, osamělost, nuda, únava). Uvědomovat si rizika návykového chování a minulé negativní zkušenosti i výhody sebeovládání. Motivačně může působit i terapeutický kontrakt, tj. dohoda mezi terapeutem, klientem a případně i příbuznými. Ta obvykle zahrnuje konkrétní kroky k překonání problému.

Příznivě působí pěstování dovedností rozhodování, humoru, smíchu a nadhledu. Používají se relaxační techniky k mírnění stresu, depresí a bažení. Mezi postupy, které mírní bažení, patří např. fyzická aktivita, klidné dýchání do břicha či pozorování myšlenek a nereagování na ně. Prospěch přináší změna žebříčku hodnot směrem k hodnotám méně materiálním (např. vztahy, duchovní nebo estetické hodnoty).

Důležité je zvládání rizikových zevních podnětů, např. vyhýbání se internetovým aukcím. Je vhodné si místo kreditní karty opatřit debetní s nízkým limitem výběru. Záhodno je důkladně prohlédnout svoji domácnost a udělat seznam všech nepoužívaných věcí. U každé se pak rozhodnout, zda ji v budoucnu používat, prodat, darovat, nebo vyhodit.

Roli hraje nácvik podstatných dovedností, např. komunikace nebo navazování vztahů. Sem patří i nácvik efektivního nakupování. Doporučuje se např. odložit rozhodnutí o nákupu na pozdější dobu, až pomine bažení, a případně se o vhodnosti nákupu ještě poradit; chodit nakupovat s připraveným seznamem a ten striktně dodržovat.

Vyplatí se racionální přístup k finančnímu hospodaření, splácení dluhů a vyjednávání splátek. Prospěje dobrá organizace času, vyhýbání se nudě i vyčerpání a plánování kvalitních volnočasových aktivit.

Podle literatury je efektivní kognitivně-behaviorální terapie. Jednou z jejích technik je kognitivní restrukturace, pří níž dochází k rozpoznávání a korigování iracionálních myšlenek a pocitů spojených s nakupováním. Při recidivě návykového chování se doporučuje místo pocitů viny návykové chování energicky zablokovat.

V zahraničí pracují i svépomocné organizace pro lidi s tímto problémem. Založeny jsou na podobných principech jako organizace Anonymní alkoholici. Jiným typem svépomocné organizace jsou tzv. simplicity circles, které podporují své členy v prostém způsobu života.

Z knihy Karla Nešpora Sebeovládání. Vydalo nakladatelství Portál.

Počet přečtení: 2 574 Datum: 7. 12. 2014