Konzumace masa a epidemie neplodnosti | Prameny zdraví

Konzumace masa a epidemie neplodnosti

Konzumace masa zvyšuje riziko neplodnosti. Tento závěr byl potvrzen mnoha výzkumy. Například vědci z Harvardské univerzity publikovali výsledky studie, jíž se účastnilo přes 18 tis. vdaných žen, z nichž u skoro pěti set byla diagnostikována neplodnost související s poruchami ovulace.

Konzumace masa a epidemie neplodnosti

Rubrika: Zdraví ženy | Typ článku: Články

Ukázalo se, že ve srovnání se ženami, které konzumovaly nejméně živočišných bílkovin, byla u těch, které jich konzumovaly nejvíce, o 39 % vyšší pravděpodobnost výskytu neplodnosti tohoto druhu. Ženy, které konzumovaly nejvíce rostlinných bílkovin, měly naopak o 22 % menší riziko výskytu této nemoci.

V dalším výzkumu, jehož se zúčastnilo 387 osob, byl ohodnocen vliv konzumace hovězího masa těhotnými ženami na kvalitu semene jejich mužských potomků. Vědci zjistili, že „u synů matek, které konzumovaly velké množství hovězího masa (více než sedm porcí hovězího masa týdně), byla koncentrace spermií o 24 % nižší než u mužů, jejichž matky jedly hovězího masa méně.“ Autoři dospěli k závěru, že „vysoká konzumace hovězího masa během těhotenství může mít vliv na změny ve vývoji varlat mužů během jejich prenatálního života a negativně ovlivnit jejich schopnost reprodukce.“

Přestože příčiny, kvůli kterým konzumace masa nepříznivě ovlivňuje plodnost, nejsou úplně jasné, existuje přinejmenším několik možných vysvětlení. Ve srovnání s rostlinnými výrobky obsahují maso a živočišné výrobky poměrně velké množství zbytků chemických látek, jako jsou pesticidy a těžké kovy. Např. dr. Swanová zjistila ve své studii, že muži s vysokými koncentracemi pesticidu zvaného alachlor vykazovali třicetkrát vyšší riziko neplodnosti. Obdobně ti, u nichž byla zjištěna vyšší koncentrace jiného pesticidu, diazinonu, měli sedmnáctkrát vyšší riziko neplodnosti. Osoby s vyšší koncentrací atarazinu měly jedenáctkrát vyšší riziko neplodnosti.

Alachlor je herbicid, který je ve Spojených státech používaný při výrobě kukuřice a sóji. Diazinon je insekticid používaný při pěstování ovoce, zeleniny. Ve výzkumech na zvířatech i lidech bylo prokázáno, že atrazin je příčinou mnohých zdravotních problémů, včetně vrozených vad. Použití tohoto prostředku je v Evropě zakázané – ale v USA je velmi rozšířený, a to při pěstování rostlin jako je kukuřice.

Přestože většina lidí vnímá ovoce a zeleninu jako významný zdroj pesticidů, obsahují ve skutečnosti všechny rostlinné výrobky, včetně ovoce a zeleniny, pouze nepatrná množství těchto škodlivin. Výše zmíněné pesticidy jsou používány při pěstování pícnin pro zvířata. Složkou většiny krmiv, podávaných zvířatům v moderních farmách, připomínajících dnes spíše živé továrny, jsou kukuřice, sója a pšenice. Pesticidy a ostatní chemické sloučeniny se hromadí ve zvířecích tkáních během procesu zvaného bioakumulace. Časem jejich koncentrace v mase či mléce výrazně narůstá.

U nevegetariánů byly zjištěny i vyšší koncentrace škodlivin, jako jsou polychlorované bifenyly (PCB). Během výzkumů prováděných v Indii byly PCB zjištěny ve spermatu neplodných mužů, ve spermatu plodných mužů nalezeny nebyly. Ve stejné studii vědci porovnávali koncentrace PCB u vegetariánů a nevegetariánů. Výsledky ukázaly podstatně nižší koncentrace PCB u vegetariánů – ve srovnání s muži, kteří vegetariány nebyli.

Hormony v mase

Další příčinou nárůstu neplodnosti u osob s tradiční masitou stravou mohou být pozůstatky hormonů obsažených v mase. Zvířatům chovaným na maso jsou běžně zaváděny implantáty uvolňující hormony. Do krmiva pro zvířata jsou navíc hormony přidávány, a to za účelem zvýšení rychlosti růstu a přibývání na váze.

Vědci pracující pro Scientific Committee on Veterinary Measures Relating to Public Health konstatují ve zprávě určené pro Evropskou komisi, že hormony obsažené v jídle „mohou být příčinou mnoha zdravotních obtíží, včetně rakoviny, vývojových problémů, poruch fungování imunitního systému a mozkových onemocnění. Vystavení byť i nepatrným množstvím těchto látek, které jsou obsažené v mase a masných výrobcích, s sebou nese svá rizika.“

Ilustrací vlivu těchto hormonů na plodnost mohou být výzkumy prováděné na rybách, které žijí ve znečištěných řekách a jezerech. V tělech ryb, žijících ve vodních nádržích poblíž moderních hospodářských objektů zjišťují vědci vyšší koncentrace hormonů. V důsledku jsou „jedinci mužského pohlaví do určité míry feminizováni, naopak u samiček jsme zaznamenali určitý stupeň maskulinizace. “ Samci nejen vytvářejí menší množství testosteronu, ale také „mají značně zredukovanou velikost varlat.“

Z knihy Romana Pawlaka Vegan mother and her baby. K vydání přípravují Prameny zdraví.

Počet přečtení: 2 534 Datum: 3. 7. 2017