Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Lékař a pacient

Podobně jako většina lékařů i já jsem začal svou práci ve zdravotnictví plný nadějí a snů, zcela oddán poslání ulevovat lidem v jejich utrpení.
Rubrika: Mýty a omyly
|
Typ článku: Články

Již během let na škole i posléze jako praktikující lékař jsem nicméně pochopil, že dnešní medicína je spíše než humanitární organizací businessem orientovaným na zisk a že lékařských zázraků dosahuje v mnohem méně případech, než jsem kdysi věřil.

Existuje vícero možností, jak postupovat při léčbě nemocí, kterými lidé trpí. Moderní léčebné metody, jejichž základem je užívání nejnovějších léků, chirurgické zákroky či ozařování, jsou při léčení chronických nemocí málokdy úspěšné. Navíc nikdy nejsou stoprocentně bezpečné, protože mají velmi mnoho vedlejších účinků.

Z těchto vážných důvodů existuje uvnitř lékařské obce polemika o tom, jaký je nejlepší způsob léčení nemocí, které postihují populaci v epidemickém měřítku. Nejvíce kontroverzní postupy existují u léčby rakoviny, osteoporózy, komplikací provázejících aterosklerózu (včetně nemocí srdce), vysokého krevního tlaku, cukrovky, artritidy a nemocí ledvin.

Téměř každý občan této země (ne-li on sám, pak nějaký jeho blízký přítel či příbuzný) některou z těchto nemocí trpí. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný ideální postup léčby těchto nemocí a pacientům se nabízí celá řada alternativ, ze kterých si mohou vybrat, měli byste se aktivně podílet na lékařských rozhodnutích, jež ovlivní kvalitu a délku vašeho života. Nakonec jste to vy, kdo může nejvíce získat či ztratit.

Jste-li jako většina lidí, musíte se dozvědět více, abyste byli do problematiky osobně zainteresováni. Potřebujete co nejlépe rozumět tomu, jaká je příčina a význam vaší nemoci. Potřebujete znát možná řešení vašeho problému, včetně výhod a nevýhod každého z nich. Existuje několik alternativních přístupů; budete tedy potřebovat pomoc, abyste si dokázali vybrat.

Jednou z nejdůležitějších rolí vašeho lékaře je, aby vám poskytl informace o možných postupech a odbornou lékařskou radu. Měli byste vyhledat péči takového lékaře, který povzbuzuje pacienta k tomu, aby se do procesu léčby sám zapojil. Vytvořte si se svým lékařem atmosféru vzájemného respektu a spolupráce. To povede k nejlepšímu možnému řešení vašeho zdravotního problému. Neměli byste ztratit kontrolu nad svým zdravotním stavem tím, že byste svého lékaře nechali jednat z pozice všemohoucího.

Jako každý smrtelník i každý lékař má své vlastní osobní i profesní názory, které spolu s jeho znalostmi ovlivňují rozhodnutí o vašem způsobu léčby. Vzhledem k omezeným znalostem a předsudkům dochází k nedokonalým úsudkům, které mohou způsobit, že se vám nedostane té péče, o kterou usilujete. Tato omezení můžete kompenzovat tím, že budete ve vztahu lékař - pacient fungovat jako informovaný zákazník. Na to, co váš lékař ví a jaký přístup k léčení nemoci zaujímá, má vliv mnoho věcí. Budete-li znát zdroje, které vašeho lékaře ovlivňují, pomůže vám to pochopit, proč preferuje některé léčebné postupy před jinými.

Formování lékaře začíná od prvního semestru na fakultě a pokračuje během mnoha let praxe. Učíme se léčit podle principů a postojů, které nám předává omezený počet autorit, se kterými jsme se na škole setkali. Lékařské učebnice, jejichž autory jsou většinou ti stejní odborníci, mnohdy připomínají kuchařské knihy - najdete v nich seznam diagnóz a postup, jak se máte o takto nemocné starat. Léčebné postupy, které volí lékaři v různých částech země, se proto od sebe mnoho neliší.

I když existuje několik možných přístupů k problému, v určitém čase a na určitém místě se stane obvykle jedna metoda populárnější než ostatní. To nemusí vždycky znamenat, že se jedná o metodu nejlepší. Mezi lékaři, kteří působí ve stejné komunitě a přednášejí ve stejných střediscích, existují velmi těsné kolegiální vztahy. Jakmile se jednou určitý způsob terapie stane oblíbený, ostatní možnosti již nejsou brány v úvahu. I když se vašemu lékaři třeba nebudou užívané terapie zdát nejvhodnější, zřídkakdy má dostatek času (a někdy chybí i dostatečný zájem) k tomu, aby mohl zpochybnit postupy, které byly vytvořeny na základě mnoha provázaných zájmů a prověřeny mnohaletými zkušenostmi.

Naštěstí dnes existuje v lékařském oboru řada odborníků, kteří přehodnocují a přetvářejí směr, jímž se medicína ubírá. Je možné, že některý z těchto lékařů pracuje právě s vámi. (...)

Pro vaši vlastní ochranu a kvůli zajištění té nejlepší zdravotní péče byste se měli zabývat takovými názory, které si kladou otázky a v nezbytném případě dokážou zpochybnit běžně praktikované postupy. Vaše úsilí získat vlastní informace a podle nich se i řídit bude mít široký dopad na zdravotní péči ve vašem okolí.

Neochota něco změnit má své základy v jednotlivcích; proto každý člověk, který se rozhodne pro lepší metodu, přesvědčuje lékaře o nutnosti změny a časem pomůže ke zlepšení celého systému tím, že bude demonstrovat účinnost nového přístupu lidem, se kterými se bude setkávat v každodenním životě.

Může se stát, že přijetím odlišného názoru, který zpochybňuje běžně používanou praxi, se postavíte proti svému lékaři, poradci ve výživě anebo dokonce i přátelům nebo příbuzným, jimž ležíte na srdci. Je proto potřebné, abyste byli dobře informováni a uměli vysvětlit, proč jste si vybrali alternativní přístup k řešení vašich zdravotních problémů. Máte svobodu výběru; tak ji nezapomeňte využívat ke svému prospěchu.

Možná se po důkladném zvážení všech dostupných faktů dopracujete k názoru, že běžně užívaný postup je pro vás tím pravým. I když si skutečně vyberete tento postup léčení, přinejmenším jste prošli určitým mentálním cvičením a důkladně jste mohli zvážit váš stav i výběr způsobu léčby. Kdybyste kupovali ledničku nebo nové auto, učinili byste jistě totéž - v každém případě byste porovnávali výhody a nevýhody různých značek a modelů. U aut a ledniček máte vždycky na výběr. Žel že až donedávna diktoval rigidní systém užívání standardních postupů v medicíně pouze jeden způsob, jak přistupovat k řešení vašeho zdravotního problému.

Budete-li ovšem v péči o své zdraví aktivní, má to i jednu nevýhodu: už nemůžete jenom ležet na zádech a čekat, až vás dají do pořádku. Opětné získání zdraví a jeho další udržování od vás vyžaduje určité úsilí. Naneštěstí až příliš mnoho lidí potřebuje mít k vynaložení takového úsilí opravdu pádný a přesvědčivý důvod - a tím je bezesporu strach z vážné život ohrožující nemoci. Až když lidé poznají, že se špatně cítí, nevypadají zdravě a jejich tělo nefunguje, jak má, najednou zjistí, že jim stojí za to vyvinout maximální úsilí potřebné ke zlepšení jejich zdraví.

Z knihy dr. Johna McDougalla „McDougall's Medicine - A Challenging Second Opinion".

Počet přečtení: 2509
Datum: 24. 12. 2012