Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Na čem nejvíce záleží

V celém životě jde o lásku. To nejdůležitější, co se máš zde na zemi naučit, je milovat - protože Bůh je láska. Nejvíce se mu podobáme tehdy, když milujeme.
Rubrika: Spiritualita
|
Typ článku: Články

Není nijak snadné naučit se nesobecky milovat. Naší soběstředné povaze to jde proti srsti. Proto na to máme celý život. A milovat se nenaučíš o samotě. Potřebuješ mít kolem sebe lidi - nedokonalé, frustrující, kteří ti jdou na nervy.

Láska jako priorita

Láska by měla být tvou nejvyšší prioritou, hlavním cílem, největší ambicí. Láska není dobrou součástí tvého života - je jeho nejdůležitější součástí. Bible říká, že o lásku máme usilovat na prvním místě (srv. 1. Kor. 13,1.13).

Nestačí říci: „Jedna z věcí, kterých bych chtěl v životě dosáhnout, je stát se milujícím člověkem." Láska nemůže být „jednou z deseti nejdůležitějších věcí". Ne, vztahy musí mít v tvém životě naprosto přednostní postavení. Proč?

Život bez lásky je ve skutečnosti bezcenný. Apoštol Pavel to vyjadřuje takto: „A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje." (1. Kor. 13,3)

Často jednáme, jako by vztahy byly něčím, co musíme nějak natlačit do našeho bohatého denního programu. Říkáme, že si musíme najít čas na děti nebo si na někoho udělat čas. Působí to dojmem, že vztahy jsou jen jednou z mnoha věcí, které zaplňují náš život. Bůh ale říká, že v životě nejde o nic víc než o vztahy.

Čtyři z desatera přikázání se týkají našeho vztahu k Bohu, zatímco šest zbývajících našeho vztahu k lidem. Ale všech deset se týká vztahů!Později Ježíš shrnul to, na čem Bohu nejvíc záleží, do dvou výroků - miluj Boha a miluj lidi. Řekl: „'Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: 'Miluj bližního svého jako sám sebe.' Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci." (Mat 22,37-40)

Zaneprázdněnost - úhlavní nepřítel vztahu

V životě nezáleží na tom, čeho jsi dosáhl nebo jaké věci jsi získal - v životě záleží na vztazích. Proč bychom tedy měli brát vztahy na lehkou váhu? Když jsme příliš zaměstnáni, vztahově zakrníme - vynakládáme stále méně času, energie a pozornosti, které vztahy vyžadují. To, co je důležité pro Boha, nahradíme tím, co je momentálně naléhavé pro nás.

Zaneprázdněnost je úhlavním nepřítelem vztahu. Staráme se o to, z čeho budeme žít, chodíme do práce, platíme účty, dosahujeme různých cílů - jako kdyby v životě šlo především o toto. Ale v životě jde o to, abychom se naučili milovat - Boha i lidi. Život minus láska rovná se nula.

Na prahu věčnosti

Bůh nám sděluje ještě další důvod, proč má být láska naší největší prioritou. Láska je věčná: „A tak zůstává víra, naděje, láska - ale největší z té trojice je láska." (1. Kor. 13,13)

Láska po sobě zanechává dědictví. Pokud chceš, aby po tobě na zemi zbylo něco trvalého, pak to nebude bohatství nebo nějaké výkony, nýbrž to, jak jsi jednal s jinými lidmi. Jak řekla Matka Tereza: „Nejde ani tak o to, co děláš, jako o to, kolik lásky do toho vkládáš."

Byl jsem přítomen umírání mnoha lidí; byl jsem u toho, když stáli na prahu věčnosti. Nikdy jsem nikoho neslyšel říci: „Přineste mi mé ceny, mé medaile a zlaté hodinky, které jsem dostal." Když náš pozemský život končí, lidé se neobklopují předměty. Toužíme, aby kolem nás byli lidé - lidé, které milujeme a s nimiž nás pojí vztah.

V posledních chvílích života si všichni uvědomujeme, že v životě jde o vztahy. Je moudré tuto pravdu pochopit raději dříve nežli později. Nečekej na smrtelnou postel, abys přišel na to, že na ničem nezáleží tolik jako na vztazích.

Pověz mi, co jsi dokázal?

Třetí důvod, proč bychom si měli vytknout za životní cíl naučit se milovat, je, že podle toho budeme hodnoceni na věčnosti. Jedním z měřítek, podle kterých Bůh posuzuje tvou duchovní zralost, je kvalita tvých vztahů. Bůh ti v nebi neřekne: „Pověz mi o své kariéře, o svém bankovním kontě, o svých koníčcích." Ne - bude hledět na to, jak jsi zacházel s jinými lidmi, zvláště s potřebnými (viz Mat. 25,34-46). Ježíš řekl, že chceme-li milovat jej, máme milovat jeho rodinu a pečovat o praktické potřeby jejích členů: „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili." (Mat. 25,40)

Až budeš přemístěn na věčnosti, necháš zde všechno. S sebou si vezmeš pouze svůj charakter. Proto Bible říká: „Rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou." (Gal 5,6)

Měřítko důležitosti

Důležitost věcí můžeme poměřit množstvím času, které jsme ochotni do nich investovat. Čím více času něčemu věnuješ, tím je zřejmější, že je to pro tebe důležité. Chceš-li poznat, co je pro někoho důležité, stačí, aby ses podíval, čemu věnuje čas.

Podstatou lásky není, co si myslíme o jiných lidech anebo co k nim cítíme. Ani to, co pro ně děláme. Podstatou je to, co dáme sami ze sebe. Zvláště muži to často nechápou. Mnozí mi řekli: „Nerozumím své ženě ani svým dětem. Dávám jim všechno, co potřebují. Co po mně ještě chtějí?" Chtějí tebe! Tvé oči, tvé uši, tvou přítomnost, tvou soustředěnou pozornost - tvůj čas. Ten nemůžeš ničím nahradit.

Láska se tolik soustředí na druhého, že zapomíná sama na sebe. Kdykoli dáváš svůj čas, přinášíš oběť - a oběť je podstatou lásky. Ježíš to vyjádřil takto: „... žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá." (Ef 5,2)
Můžeš dávat bez lásky, ale nemůžeš milovat bez dávání. „Bůh tak miloval svět, že dal..." (Jan 3,16a) Láska znamená, že se pro někoho něčeho vzdáváš, toho, co máš rád - svého pohodlí, svých cílů, svých peněz, sebejistoty, energie nebo času.

Zítřek ti nikdo nezaručí

Máš-li před sebou nějaký nedůležitý úkol, může být na místě ho odložit. Láska je však tím nejdůležitějším, a proto musí být tvou prioritou. „A tak dokud je čas, čiňme dobře všem..." (Gal 6,10) „Vykupujte čas, protože dny jsou zlé." (Ef 5,16) „Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat. Neříkej svému bližnímu: 'Jdi a přijď zase a dám ti to zítra', když to máš s sebou." (Pří 3,27)

Zítřek ti nikdo nezaručí. Chceš-li vyjádřit lásku, udělej to raději hned.

Protože víš, že jednou staneš před Bohem, měl by ses zamyslet nad následujícími otázkami:

Jak vysvětlím, že pro mne byly někdy mé projekty či mé věci důležitější než lidé? S kým bych měl začít trávit více času? Co bych měl ze svého programu vypustit, abych získal čas na pěstování vztahů? Co mám obětovat?

Život je nejlépe využít k milování. Nejlepším projevem lásky je věnovaný čas. A nejlepší čas k milování je právě teď!

Z knihy Ricka Warrena „Proč jsme vůbec tady?" Vydalo nakladatelství Návrat domů.

Počet přečtení: 3745
Datum: 5. 2. 2011