Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Lidé a získané poškození mozku

Projekt „Lidé a získané poškození mozku v sítích ČR" vznikl v dílně společnosti Erudis, o.p.s. pod záštitou MPSV v rámci programu OP LZZ. Základní myšlenkou tvůrců projektu bylo podpořit osoby se získaným poškozením mozku v začlenění do společnosti a uplatnění se na trhu práce.
Rubrika: Náš mozek
|
Typ článku: Články

V poslední době roste podíl klientů v produktivním věku, u kterých vedou následky poškození mozku ke ztrátě sociálního postavení ve společnosti. Čím déle zůstávají klienti mimo pracovní proces, tím více se zmenšují možnosti jejich budoucího pracovního uplatnění. Důležitá je proto včasná rehabilitačně-sociální péče, která následuje co nejdříve po odchodu klientů ze zdravotnických zařízení a je zacílena na zlepšení dovedností a schopností potřebných pro návrat do zaměstnání. Tuto specifickou péči a příslušné poradenství však hledají klienti obtížně a často marně v různých zařízeních. Bez pomoci odborných pracovníků bývá tento krok pro klienty velmi náročný. Proto se celková činnost nezaměřuje jen na klienty, nýbrž i na jejich blízké a především na odborníky v oblasti neurorehabilitace, kteří s touto cílovou skupinou pracují.

Projekt realizuje aktivity vedoucí k cílům, jež jsou založeny na třech důležitých pilířích. První snahou je přenést a sdílet zahraniční zkušenosti, dovednosti a nové poznatky na základě zahraničních stáží v Německu a odborných konferencí pořádaných ve spolupráci s odborníky z německých institucí. Zahraničním partnerem je německé Ambulantes Neurologisches Rehabilitationszentrum v Bonnu.

V dalším kroku síťuje dostupné služby vhodné pro komplexní neurorehabilitaci a nastavení multidisciplinární spolupráci mezi odborníky. V rámci projektu spolupracují odborníci z Krajské nemocnice Liberec, a.s., z Fakultní nemocnice Plzeň a z ErgoAktiv, o. s. v Praze. Do projektu jsou zapojeni odborníci zastupující nezbytné oblasti v komplexní neurorehabilitaci. Kontakty na jednotlivé služby naleznete na internetových stránkách projektu (viz. níže).

Poslední krokem k úspěšnému projektu je přímá podpora osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin s prioritou individuálního plánování podporující sociální a pracovní reintegraci. Přímá podpora klientů probíhá nejen v rámci komplexní péče, ale i zvyšováním informovanosti o dané problematice pomocí konferencí.

Zmíněné aktivity projektu mají za úkol více provázat klasickou zdravotnickou péči s ergoterapií, fyzioterapií, terapií psychologickou, kognitivní, logopedickou, sociální, pracovní, s individuálním plánováním a to v rámci mezioborové a neustále přítomné spolupráce odborníků jednotlivých oborů. Dále se projekt snaží poukázat na nové metody, které jsou málo v péči o osoby s poškozením mozku využívány. Jedná se např. o metodu videotréninku interakcí (VTI), která využívá analýzy videozáznamu běžných komunikačních situací k terapeutickým účelům. Tuto metodu nám v praxi předvedla VTI trenérka Mgr. Kateřina Šilhánová a vše teoreticky vysvětlila na jedné z pořádaných konferencí. Záznam z konference naleznete ke zhlédnutí na www.neuroreha.cz v sekci odborné materiály.

Připravovanými hmatatelnými výstupy jsou vedle nabytých zkušeností také stále aktualizované databáze služeb, jež nabízejí různá zařízení pro podporu cílové skupiny, a metodická příručka, mapující klíčové informace z problematiky získaného poškození mozku, jednotlivé podstatné prvky spolupráce odborníků a jejich vzájemné obohacování v rámci dostupných metod.

V rámci projektu proběhnou ještě dvě konference. Nyní připravujeme setkání na 31. května v Plzni s názvem „Život se získaným poškozením mozku". Závěrečná konference proběhne 11. října v Praze. Více informací na www.neuroreha.cz. Tento užitečný zdroj je neustále rozšiřován o další informace pro odbornou i laickou veřejnost. Naleznete zde širší informace o projektu, plánované akce, odborné články, videa z přednášek již proběhlých konferencí a kontakty na neziskové organizace pečující o osoby se získaným poškozením mozku.

Realizační tým projektu Lidé a získané poškození mozku v sítích ČR

Počet přečtení: 2417
Datum: 4. 6. 2014