Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Bible a evoluce

Představte si centrum New Yorku za dopravní špičky. Metro rachotí, výtahy v mrakodrapech sviští, taxíky se proplétají a lidé se hemží po ulicích, na mostech i v kancelářích.
|
Typ článku: Články

Od deseti pater pod zemí až po 180. patro nad zemským povrchem se jedná o jedno velké dynamo aktivit a komplexní síť elektrických a telekomunikačních systémů.

Přesto, a to dokonce i podle vědců, kteří jsou těmi nejzapřísáhlejšími stoupenci evoluce, jedna jediná lidská buňka je ještě mnohem komplexnějším organismem než New York v nejrušnějších hodinách dne.

„Každá z oněch 100 biliónů buněk funguje jako město opevněné zdí. Elektrárny vyrábějí buněčnou energii. Továrny produkují bílkoviny, nepostradatelné jednotky chemického obchodu. Komplexní transportní systémy dopravují specifické látky od jednoho bodu v buňce ke druhému. ... Ostraha... monitoruje okolní svět a registruje známky nebezpečí. Disciplinované biologické armády jsou připraveny vypořádat se s útočníky. Centralizovaná genetická vláda udržuje pořádek." (Peter Gwyne: The Secrets of Human Cell, Newsweek)
Navzdory tomuto přiznání velká část dnešního světa učí, že věříte-li ve stvoření, že Bůh prostě stvořil svět svým slovem, tak... se vaše inteligence blíží nule.

Nalézáte se však v dobré společnosti. Ježíš řekl: „Kdybyste opravdu věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně." (Jan 5,46) Kristus bral Mojžíšovy spisy tak, jak byly - s autoritou a často citoval ze Starého zákona texty týkající se stvoření, exodu a potopy. Nikde nenaznačuje, že by nějaká část knihy Genesis byla podobenstvím nebo legendou. Ježíš odkazuje na Adama a Evu jako na skutečné osoby. (Viz Marek 10,6-9)

Tento předmět je mému srdci velmi blízký. Vyrůstal jsem ve víře v evoluci. Na většina z oněch čtrnácti různých škol, které jsem navštěvoval, nás učili, že jsme tady díky evolučním procesům, které trvaly miliony a miliardy let. Některé z těch škol byly dokonce školy církevní!

William James, otec moderní psychologie, řekl: „Neexistuje nic tak absurdního, aby tomu lidé neuvěřili, pokud to bude opakovat dostatečně často." A tak absurdní představa, že když chaosu poskytneme dostatek času, vytvoří pořádek, v naší společnosti hluboce zakořenila. Dnes podléhají této představě dokonce i mnozí křesťané, podle nichž Bůh vytvořil vše kolem nás s využitím evolučních procesů. Tento kompromis vytváří obrovský problém. Není pak logicky možné věřit zbytku Božího slova tak, jak je napsáno.

I kdybych však odložil svoji víru v Boží slovo, jak rozum, tak věda přesvědčivě vyvracejí evoluci. Stále narůstá množství vědeckých důkazů, jež svědčí o tom, že inteligentní stvoření je skutečností.

Celý svět se může mýlit

Jako chlapec jsem chtěl být paleontologem. Dokázal jsem vyjmenovat všechny dinosaury a mnoho vrstev geologického sloupce. Evoluce mne fascinovala. Myslel jsem si, že lidé, kteří věří ve stvoření, jsou hlupáci. Důkazy jsou přece jasné, ne? Bylo to v National Geographic a ve všech těch nádherně natočených filmech z přírody v televizi. Přece se všichni ti vědci nemohou mýlit - anebo mohou?
Postupně jsem pak přicházel na to, že se mýlí - a to hodně. Nebyla to ale Bible, co mne přesvědčilo. Když jsem se stal křesťanem, neodevzdal jsem svůj mozek u dveří kostela. Ještě stále mne velmi zajímá náš svět i vesmír, moje láska k vědě nepominula. Tak jsem se nejprve pokusil nějak sloučit Bibli s evolucí. Ale věda a rozum se mi do toho stále motaly.

Jak by se mohlo tolik lidí mýlit? Je v lidské povaze jít s davem, a to i když se tento dav jasně mýlí. Bible říká: „Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo." (Exodus 23,2) To se netýká jen našich činů, ale také našich životních postojů. Nehraje roli, jestli celý svět věří v evoluci, pro mne je měřítkem pravdy Bible. Evoluce je navíc zcela nekompatibilní s biblickým křesťanstvím.

Darwinismus: Evoluce atheismu

Pokud si myslíte, že stvoření je pohádkou, nenaleznete v knize Genesis ani moc dalšího, co by pro vás bylo nějak významné. Mají-li další velké biblické pravdy - včetně Božích morálních standardů - hrát nějakou roli ve vašem životě, je třeba přijmout koncept stvoření jako fakt.

Darwinova teorie evoluce byla v podstatě troufalým pokusem učinit existenci Boha zbytečnou. Evoluce stojí u kořenů atheismu.Tato teorie vznikla, aby lidské bytosti mohly mít svobodu jednat bez skládání účtů vyšší mocnosti.

V samotné své podstatě atheismus odmítá existenci něčeho, co by bylo objektivně dobré nebo zlé. Samozřejmě neplatí, že by všichni atheisté byli připraveni páchat zlo, protože jim to jejich víra umožňuje. Pro atheistického evolucionistu se lidé prostě vyvinuli do společnosti, která aktuálně hledí skrz prsty na krádež či vraždu. Mohli jsme se ale právě tak snadno vyvinout do něčeho jiného - a výsledek by se nemohl objektivně nazývat dobrý nebo špatný. Krev by mohla téct po ulicích proudem a evolucionisté by to mohli jednoduše označit za „eliminování slabších členů druhu".

Je to potom tak překvapivé, když horory holocaustu nacházejí svoji živnou půdu v teorii evoluce? Prozkoumání spisů Hitlera a dalších nacistů odhaluje, že darwinismus hodně ovlivnil politiku Německa za druhé světové války. Mnoho lidí je překvapeno, když zjistí, že úplný titul Darwinovy knihy zní: „O původu druhů prostřednictvím přirozeného výběru anebo zachování favorizovaných ras v boji o život." Hitler dal židům nálepku nižší rasy, nižší než člověk, což ospravedlnilo vraždy, mučení a strašlivé experimenty na lidech ve jménu přežití těch nejschopnějších. A rasismu se daří i dnes, protože mnoho lidí věří, že někteří dosáhli vyššího stupně vývoje než druzí. Rasismus však přímo protiřečí Bibli, která říká, že Bůh „stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země." (Skutky 17,26)

Špatný základ

Když své děti učíme, že neexistuje absolutní dobro ani absolutní zlo, je to velmi nebezpečné. Způsobilo to zkázu v našich školách, v našem soudním systému, v samotných základech naší společnosti.

Falešné pochopení lidského původu v konečném důsledku degraduje společnost. Zamyslete se nad národy, které učinily atheismus základem své kultury - dřívější Sovětský svaz, Kuba, Čína a Vietnam. Byl jsem v Rusku a v Číně a viděl jsem zničující důsledky atheismu: sebevraždy, alkoholismus a manželské zneužívání dosáhly epidemických rozměrů. Atheismus nedává životu žádnou naději ani smysl.

Exemplárním příkladem mohou být drastické rozdíly mezi Severní a Jižní Koreou. Pokud se postavíte na 38. rovnoběžku a podíváte se na sever, spatříte bezútěšný a zaostalý život lidí uvězněných severokorejským režimem. Když pohlédnete na jih směrem k Seoulu, uvidíte svobodný, rozvinutý a civilizovaný národ. V čem je rozdíl? Jižní Korea je silnou baštou křesťanů; Severní Korea vyučuje evoluci a atheismus.

Satan řekl Adamovi a Evě, že když odmítnou Boží slovo, získají svobodu a budou moci zakusit neomezený rozvoj. Namísto toho se stali otroky hříchu. Dnes Kuba, Severní Korea i Čína agresivně pronásledují křesťany - a současně potlačují svobodu, pokrok a naději, když zotročují své obyvatelstvo v nevyslovitelných zlech.

Evolucionisté mohou zdůvodňovat nejrůznější druhy nemorálního chování jako pouhou součást evolučního procesu - nic není z podstaty zlé. Jako dospívající jsem se dozvěděl, že můj učitel biologie měl pletky s jednou ženou na půdě svého domu, zatímco jeho těhotná žena byla dole. Přestože to jeho ženu hluboce ranilo, nezdálo se, že by její pocity chápal. Své chování omluvil takto: „Ne všichni primáti, ze kterých jsme se vyvinuli, jsou monogamní, a tak je nevěra úplně normální. Jednoduše si nedokážeme pomoci." Je zřejmé, že evoluce podkopává základy křesťanského života.

Doug Batchelor, Amazing Facts

Počet přečtení: 2525
Datum: 30. 11. 2013