Ohrožená planeta | Prameny zdraví

Ohrožená planeta

Z toho, co slyšíme v médiích, je jasné, že s naší planetou není všechno v pořádku. Situace je již natolik kritická, že vznikají různé nátlakové skupiny a snaží se ovlivnit politiku vlád v otázce ochrany životního prostředí.

Ohrožená planeta

Rubrika: Ekologie | Typ článku: Články

Vědci varují, že pokud se ihned nezačnou uplatňovat přísná opatření omezující dopad průmyslové výroby na životní prostředí, mohou být změny nevratné. Někteří vědci jsou dokonce přesvědčeni, že mnohé změny jsou nevratné již nyní.

Tato potřeba vedla k uspořádání řady mezinárodních „summitů země", na nichž se představitelé vlád a vědci pokoušeli dát hlavy dohromady a vytvořit globální programy, jež by odvrátily katastrofu. Většina protokolů z těchto summitů však bohužel nebyla realizována nebo mají velké zpoždění. Již v roce 1985 si státy ležící kolem Středozemního moře stanovily deset cílů spojených s vyčištěním prostředí, jichž chtěly dosáhnout do roku 1995. Podle zástupce koordinátora Akčního plánu Ljubomira Jeftice však nebylo žádného z těchto cílů dosaženo.

Zdá se, že v posledních desetiletích se výrazně znásobil počet přírodních katastrof. Každý rok se objevují rekordní vedra, rekordně studené zimy, rekordní množství srážek, rekordně silné hurikány, rekordně rychle ubývá ozónové vrstvy a rekordně rychle přibývá znečišťujících látek ve vzduchu i v moři, což s sebou nese příslušné důsledky.

Již v roce 1989 přinesl časopis Time článek, v němž je ve vztahu k roku 1988 řečeno: „V tomto roce země promluvila, jako když Bůh varoval Noema před potopou." V článku byly vyjmenovány nejrůznější živelní pohromy a katastrofy, k nimž došlo: od důsledků znečištění až po vražedné hurikány a silná zemětřesení v různých částech světa. Jeden odstavec přesně shrnuje problémy, které leží u kořenů zmatku, jenž svět prožívá:

„Lidstvo je v důsledku chudoby, růstu populace, špatné politiky a prosté hamižnosti ve válečném stavu s flórou i faunou, s nimiž sdílí planetu. Celé ekosystémy mizí a téměř všechna přirozená místa výskytu rostlin a živočichů jsou v ohrožení."

V mnoha případech je hlavní příčinou vyhynutí druhů lidská hamižnost a sobectví; lidstvo tedy nemůže obviňovat nikoho jiného než sebe. Na počátku Bůh svěřil člověku vládu nad Zemí a její správu, avšak když člověk začal této výsady silně zneužívat, musel si přečíst varovný nápis na zdi. Bible předpovídá:

„Dávno jsi založil zemi, i nebesa jsou dílo tvých rukou. Ta zaniknou, a ty budeš trvat, všechno zvětší jako roucho, vyměníš je jako šat a vše se změní." Žalm 102:26-27 (CEP)

Podobnou myšlenku vyjadřuje kniha proroka Izajáše, kde prorok říká:

„Nebesa se rozplynou jako dým a země zvětší jako roucho, rovněž tak její obyvatelé pomřou." Izajáš 51:6 (CEP)

Tyto texty také říkají, že jediná naděje na obnovu planety spočívá v Božím zásahu. Druhý termodynamický zákon nakonec převládne a ani ty nejlepší lidské snahy nic nezmůžou. Hamižnost, sobectví a lhostejnost k potřebám jiných, jež lidstvo tak často dává najevo, budou i nadále podkopávat jakékoli pokusy o záchranu situace.

Stav planety je z ekologického hlediska velice vratký a nedávná studie problémů ukázala, že žádná rychlá řešení nepomohou. Na upadajícím stavu naší planety mají svůj podíl i přírodní jevy - požáry, bouře, eroze půdy, rozšiřování pouští a choroby. I působení lidí na biosféru má hluboký dopad. Lidé ovlivnili prakticky každou vrstvu biosféry od atmosféry po oceány, a dokonce až po nejhlubší hladiny podzemních vod.

Z knihy prof. Dr. Waltera Veitha „Genesis Konflikt". Vydalo nakladatelství Maranatha.

Počet přečtení: 3 103 Datum: 28. 6. 2012