Ježíš o manželství | Prameny zdraví

Ježíš o manželství

Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli ho: „Je dovoleno propustit manželku z jakékoli příčiny?“ Odpověděl jim: „Nečetli jste, že Stvořitel od počátku ‚muže a ženu učinil je‘? A řekl: ‚Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce, a budou ti dva jedno tělo‘; takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ (Matouš 19,3-6)

Ježíš o manželství

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Články

Mezi jeden z nejvydatnějších pramenů Ježíšova učení patří jeho odpovědi na otázky, s nimiž přicházejí židovští představitelé. A právě v kontextu snahy Židů nachytat jej na švestkách nám Ježíš předkládá svých pět základních myšlenek ohledně manželství.

Zaprvé, Bůh sám ustanovil manželství. Manželství je institucí zřízenou Bohem, nikoliv společenskou smlouvou.

Za druhé, manželství je výnosem týkajícím se vztahu mezi dvěma pohlavími. Bůh jako „muže a ženu učinil je“. Božím záměrem nebylo mít unisex svět. Michael Green si všímá, že „existují Bohem ustanovené rozdíly mezi opačnými pohlavími, která se ale také navzájem doplňují. To je tak zřejmé, že potřeba něco takového deklarovat vyvstává až na sklonku dvacátého století, kdy se homosexualita stává plnohodnotnou alternativou manželství.“

Za třetí, manželství má být stálé: „Budou ti dva jedno tělo.“ Stvořitel ve svém dokonalém stvoření nezamýšlel to, že by se instituce manželství měla někdy otřásat. Naneštěstí v ne tak zcela dokonalém světě nenaplňuje každý svazek Boží záměr. Rozvod ale nikdy není Božím ideálním řešením.

Za čtvrté, manželství je výlučné. Jedním tělem se mají stát dva – nikoliv tři, čtyři nebo pět. Jeden muž a jedna žena tvoří manželství. Tento ideál vylučuje dnešní příležitostné mimomanželské pletky anebo včerejší polygamii. Je zřetelné, že Boží shovívavost vůči polygamii ve Starém zákoně byla jen jeho ústupkem zakořeněným zvykům a lidské slabosti. 

A za páté, manželství vytváří nukleární rodinnou jednotku. Zahrnuje opuštění rodičů a sjednocení s partnerem. Tak se manželství stává nejsilnějším a nejdůležitějším ze všech lidských svazků.

Dnešek představuje dobrou příležitost k zastavení se a poděkování Bohu za instituci manželství. Jedná se také o příhodný čas pro ty, kteří žijí v manželství, aby obnovili svůj závazek vůči druhému, a pro ty, již o manželství uvažují, aby se vážně zamysleli nad posvátnými důsledky tohoto Božího daru. Máme Boha, který touží po tom, aby se dobrá manželství stala ještě lepšími, který chce uzdravit narušené vztahy a jenž odpouští těm, již se velmi vzdálili od jeho ideálu.

Z knihy George R. Knighta Vírou k Pánu se dívej. K vydání připravují Prameny zdraví a Advent-Orion.

Počet přečtení: 1 083 Datum: 11. 10. 2018