Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Buďte dokonalí

„Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Matouš 5,48)
Rubrika: Spiritualita
|
Typ článku: Články

Slovo „dokonalí“ z Matouše 5,48 je překladem řeckého slova telenoi. Toto slovo vůbec nemluví o absolutní dokonalosti nebo absolutní bezhříšnosti. Teleios znamená „dospělý“ a v moderních překladech Bible se ve většině případu také takto i překládá.

V biblickém vnímání jsou lidé teleioi (dokonalí), když dosáhnou plné výšky. Student, který má pokročilé znalosti matematiky, je teleios (dospělý nebo dokonalý). Je opakem studenta, který s matematikou právě začíná.

Toto slovo nám připomíná ještě jednu myšlenku, a sice že věci mají svůj konec, cíl, záměr a smysl. V češtině je to vyjádřeno výrazem teleologie. Věc je teleios, pokud splňuje cíl, pro který byla vytvořena nebo určena.

Proto si musíme položit otázku, kvůli čemu, pro jaký cíl byly stvořeny lidské bytosti. Bible nás nenechává na pochybách. „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.“ (Genesis 1,26) Lidé mají být jako Bůh. Proto Ježíš v Matouši 5,48 prohlašuje, že lidé mají být teleioi (dokonalí nebo dospělí) v lásce podobně jako jejich Otec v nebesích. Vždyť „Bůh je láska.“ (1 Janova 4,8) Křesťané mají jednat v lásce jako Bůh, Nemají konat ďáblovy skutky.

Podle Nového zákona je tedy dokonalý křesťan ten, který je dospělý, zralý, celý, úplný. Totéž platí i ve Starém zákoně. Slovo, které se v něm překládá jako „dokonalý“, znamená „úplný“, „přímý“ nebo „bezúhonný“ v duchovním smyslu.

Možná přemýšlíte, odkud se pak vzala představa dokonalosti jako absolutního, neposkvrněného, bezhříšného života. Zrodila se v odpadnutí středověké církve, která přijala myšlenky řeckých filozofů, jako například učení o nesmrtelné duši. Toto středověké chápání dokonalosti doslovně vedlo a vede lidi k pokusum dosáhnout dokonalosti v klášterech.

Boží cesta je lepší.

Z knihy George R. Knighta Na hoře blahoslavenství. Vydal Advent-Orion.

Počet přečtení: 2695
Datum: 4. 12. 2017