Prameny zdraví

Spánek v době krize

Potom přišel k učedníkům a zastihl je v spánku. Řekl Petrovi: „To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé.“ … A když se vrátil, zastihl je opět spící; nemohli oči udržet. … Potom přišel k učedníkům a řekl jim: „Ještě spíte a odpočíváte? Hle, přiblížila se hodina, a Syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Vstaňte, pojďme! Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje!“ (Matouš 26,40–46)

Spánek v době krize

Co dělali učedníci, když Ježíš bojoval v agonii? Spali! Po tři roky byli jeho nejbližšími následovníky, přitom se zdá, že neměli tušení o tom, co se děje a čím jejich Pán prochází.

Ježíš si vybral Petra a bratry Zebedeovy, aby jej onoho osudového večera doprovázeli, protože je zoufale potřeboval. Podobně jako kterýkoliv jiný člověk, i Ježíš toužil v těžké chvíli po přítomnosti a podpoře druhých. Učedníci však dokázali během jeho zápasu pouze spát. Ježíš zůstal opravdu sám.

Přitom jen krátký čas předtím ti samí učedníci prohlašovali, že by za něj i zemřeli. Nyní nebyli schopni ničeho – všichni usnuli.

Učedníci Ježíše zradili v čase, kdy je potřeboval nejvíce. Ježíš však měl pro ně pochopení. Napětí a stres několika uplynulých dní vyčerpaly jejich sílu a odolnost. Byli skutečně unavení. I v těchto chvílích se setkáváme s Ježíšovým milosrdenstvím. Dokonce i v největší krizi svého života si byl vědom toho, že ve svých srdcích to učedníci myslí dobře, i když až příliš snadno podlehli tělesným potřebám a pokušení.

Ježíš jim odpustil. O jaké požehnání však přišli! I oni potřebovali sílu, kterou mohli získat z modlitby. Oni však dokázali pouze usnout.

Tento spánek běh dějin nezastavil. Učedníci přišli o svoji poslední příležitost podpořit svého Pána, dokud byl zde na zemi. Modlící se Ježíš půjde na kříž. A nemodlící se a spící učedníky zastihne budoucnost nepřipravené. Všichni jej brzy opustí a Petr jej zapře. Zaspali vzácnou příležitost.

I dnes jsou s námi spící učedníci. Náš duch může být odhodlaný, ale až příliš často je naše tělo slabé. Nyní, v době pokoje, máme příležitost posílit se pro krizi, která nás čeká. Dnešek je dnem k probuzení.

Z knihy George R. Knighta Vírou k Pánu se dívej. Vydalo nakladatelství Advent-Orion a Prameny zdraví.

Počet přečtení: 1 Datum: 20. 9. 2019

Odebírat e-mailem