Prameny zdraví

Kde začít?

Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.“ (Lukáš 2,10.11)

Kde začít?

Kde začíná příběh o Ježíši? Na tuto otázku není jednoduchá odpověď. Mohli bychom samozřejmě začít jeho narozením v Betlémě – tím bychom ale vynechali velkou část příběhu. Vždyť biblické zobrazení Ježíšových třiatřiceti let strávených na zemi je jen zlomkem jeho existence, která trvá od nekonečné minulosti do věčné budoucnosti. Proto tato kniha zamyšlení nad životem Krista začne dobou před jeho vtělením a skončí jeho službou po nanebevstoupení – službou, která pokračuje dodnes.

Při našem celoročním putování s Pánem nás bude provázet píseň Heleny Lemmelové Turn Your Eyes Upon Jesus (Vírou k Pánu se dívej). Chtěl bych vám navrhnout, abyste si ji zazpívali každý den jako součást zamyšlení:

Turn your eyes upon Jesus - Look full in His wonderful face - And the things of earth will grow strangely dim - In the light of his glory and grace

Vírou k Pánu se dívej, hleď na jeho velebnou tvář;tu se stíny pozemské rozplynou, když je promění nebeská zář.

Po 365 opakováních vám ručím za to, že se slova této nádherné písně vryjí do vaší paměti a mnohokrát vám pak během vašeho života vytanou na mysli, aby projasnila vaše denní chvíle a utišila vaši duši důvěrou v Pána.

Tato každodenní zamyšlení soustředí náš pohled na Ježíše. Ježíš je středem pozornosti i v evangeliu podle Lukáše 2,10.11, kde andělé předávají zprávu o jeho narození pastýřům. Nejpozoruhodnějším rysem tohoto verše je fakt, že odkazuje na novorozené dítě jako na „Krista Pána“.

První čtenáře Bible to muselo přímo udeřit do očí. Vždyť slovo „Pán“ nahrazuje v řečtině výraz „Jahve“, tedy jméno, které je ve Starém zákoně užíváno pro Boha. Anděl tak vlastně vyhlašuje, že to dítě je božského původu. Pozdější čtenáři z řad pohanů zde vnímali stejné poselství; pohanský svět často používal tento výraz, když odkazoval na svá božstva.

Termín Kristus je také vyjádřením Ježíšova božství. Jedná se totiž o řecký překlad slova „Mesiáš“, které znamená „pomazaný“. I když pomazán mohl být i král nebo kněz, Židé očekávali, že v určený čas Bůh pošle „toho pomazaného“, tedy někoho, kdo zvláštním způsobem naplní jeho vůli.

Jak pozoruhodným způsobem k tomu došlo! „Velikou radostí“, kterou anděl zvěstuje, je, že Ježíš je „Spasitel“, a to „pro všechen lid“. Radujme se spolu s anděli (verše 13 a 14).

Z knihy George R. Knighta Vírou k Pánu se dívej. Vydalo nakladatelství Advent-Orion a Prameny zdraví.

Počet přečtení: 446 Datum: 1. 1. 2019

Odebírat e-mailem